__Hope__

26 tekstów – auto­rem jest __Ho­pe__.

Nie za­kochałam się w człowieku, tyl­ko w wyob­rażeniu o Nim,
Pow­tarzam to jak mantrę,
To nic nie da­je,
Nie przes­ta­je boleć... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 marca 2013, 21:57

Dlacze­go Przy­padek tak mie­sza mi w głowie?
Życie zde­cyduj się na coś
Przez­nacze­nie, daj mi żyć
Już nie mam sił żeby z wa­mi walczyć
Pod­da­je się... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2013, 18:26

So­meti­mes I think in En­glish, this ti­me my dreams are mo­re in­cre­dib­le. And then I'm not as di­sap­poin­ted, as when I think in Polish... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 marca 2013, 18:40

Czy wal­cząc o życie wie­czne ma­my za­nied­bać to doczesne?
Dążyć do niepew­ne­go, za­miast stworzyć so­bie na ziemi swo­je małe niebo? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 marca 2013, 21:35

Kiedy widzisz ukochaną osobę, to cho­ciaż cały dzień był bez­nadziej­ny, to na jej wi­dok tak czy tak na twarz ciśnie Ci się lek­ki uśmiech. To dla­tego, że wiesz, że kiedy tyl­ko się do niej przy­tulisz, wszys­tkie prob­le­my odejdą. Jak­by była twoją oso­bistą osłoną przed całym złem te­go świata. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 grudnia 2012, 17:47

To nie sztu­ka "od­kochać się" kiedy nie spo­tyka­my TEJ oso­by, ma­my szan­se o niej za­pom­nieć."Od­kochać się" jest dużo trud­niej, kiedy spo­tyka­my ukochaną osobę na każdym zakręcie, tak sa­mo jest z używ­ka­mi.
Miłość jest naj­bar­dziej uza­leżniającym nałogiem... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 grudnia 2012, 20:32

Cho­robą cy­wili­zacyjną nie jest otyłość, ale nie­szczęście. To przez nie je­my słod­kości, aby poczuć się choć przez chwi­le szczęśli­wym, al­bo cho­ciaż za­dowo­lonym. To wszys­tko przez nie­szczęście, przez to, że nie umiemy zwol­nić, nie mówiąc już o zat­rzy­maniu się... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 grudnia 2012, 20:07

Naj­bar­dziej bro­nimy się przed ludźmi dla których chcieli­byśmy być ważni 

myśl
zebrała 18 fiszek • 29 marca 2012, 20:40

Cie­szmy się szczęściem naszych blis­kich.Ni­by ta­kie pros­te, oczy­wis­te i bez­wa­run­ko­we, ale jak można się śmiać, bo in­nym się wie­dzie, kiedy nam wa­li się cały świat? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 sierpnia 2011, 21:58

Zaw­sze jak po­myślę o czymś, co chciałabym żeby się stało, to się nie spel­nia.Może jest tak, że to co so­bie wyob­raże nig­dy nie będzie miało miej­sca? Więc muszę myśleć o bólu, cier­pieniu, śmier­ci i pożeg­nać się z marze­niami? Wte­dy, teore­tycznie po­win­no być ideal­nie, ale, czy wte­dy nie będzie jeszcze gorzej ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 lipca 2011, 21:04

__Hope__

... następnego dnia życie toczyło się dalej. Jak gdyby nigdy nic. Wtedy też świat się nie zatrzymał.Nawet na najkrótszą chwilę. Znowu Bóg niczego nie zauważył ... Janusz Leon Wiśniewski ,,S@motność w sieci ''

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

__Hope__

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność